Εκτύπωση
PDF

Ο Σύλλογός μας έχει δημιουργήσει κόμβο Echolink με Node Number 310175 ο οποίος είναι συνδεδεμένος τις περισσότερες ώρες της ημέρας με τον τοπικό επαναλήπτη RU-752. Με χαρά περιμένουμε να σας ακούσουμε και από εκεί.Εκτός από RF μπορείτε να συνδεθείτε και από internet, εφόσον δεν υπάρχει πρόσβαση στον επαναλήπτη μας. Το σχετικό πρόγραμμα θα το βρείτε εδώ. Έπειτα για να συνδεθείτε θα χρειαστεί να κάνετε μια καταχώρηση εδώ με το διακριτικό σας, αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της άδειας σταθμού προκειμένου να πιστοποιηθείτε ως νόμιμος κάτοχος του διακριτικού.

Ακολουθεί πίνακας DTMF εντολών για χρήση της ικανότητας τηλεχειρισμού του κόμβου. Εάν ο πομποδέκτης σας έχει δυνατότητα αποστολής DTMF τόνων δεν έχετε παρά να τον δοκιμάσετε. Αν χρειαστείτε επιπρόσθετες οδηγίες ή σχετική βοήθεια χρήσης, θα βρείτε σίγουρα κάποιο συνάδελφο στον επαναλήπτη μας που να πρόθυμος να σας βοηθήσει.

Command

Description

Default

Connect

Connects to a station on the Internet, based on its node number.

num

Connect by Call

Connects to a station on the Internet, based on its callsign.

C+call+#

Random Node

Selects an available node (of any type) at random, and tries to connect to it.

00

Random Link

Selects an available link or repeater (-L or -R) at random, and tries to connect to it.

01

Random Conf

Selects a conference server at random, and tries to connect to it.

02

Random User

Selects an available single-user station at random, and tries to connect to it.

03

RandomFavNode

Selects an available node (of any type) at random from the Favorites List, and tries to connect to it.

001

RandomFavLink

Selects an available link or repeater (-L or -R) at random from the Favorites List, and tries to connect to it.

011

RandomFavConf

Selects a conference server at random from the Favorites List, and tries to connect to it.

021

RandomFavUser

Selects an available single-user station at random, and tries to connect to it.

031

Disconnect

Disconnects the station that is currently connected. If more than one station is connected, disconnects only the most-recently-connected station.

#

Disconnect All

Disconnects all stations.

##

Reconnect

Re-connects to the station that most recently disconnected.

09

Status

Announces the callsign of each station currently connected.

08

Link Down

Disables EchoLink (no connections can be established).

(none)

Link Up

Enables EchoLink.

(none)

Play Info

Plays a brief ID message.

*

Query by Call

Looks up a station by its callsign, and reads back its node number and status.

07+call+#

Query by Node

Looks up a station by its node number, and reads back its callsign and status.

06+num

Profile Select

Switches to a different stored set of configuration settings (0 through 9).

B#+num

Listen-Only On

Inhibits transmission from RF to the Internet.

0511

Listen-Only Off

Restores normal transmission from RF to the Internet.

0510